Zaandam
Zaandam
Zaandam
ma - vr 09:00 - 17:00
|
info@mlsonline.nl
|
+31 (0)75-820 02 76
Mon - Fri 09:00 - 19:00
|
info@mlsonline.nl
|
+31 (0)75-820 02 76
nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MAILORDER LOGISTIC SERVICES B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Mailorder Logistic Services B.V.  (hierna te noemen: MLS), evenals op alle door MLS te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden alsdan alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze van toepassing zijn.

1.3 Indien MLS niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat MLS het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

1.5 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MLS, voor de uitvoering waarvan door MLS derden dienen te worden betrokken.

2. Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes en prijsopgaven van MLS zijn vrijblijvend.

2.2 Alle in een aanbieding en/of opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW en in euro’s, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

2.3 MLS is bij het bepalen van haar prijsstelling uitgegaan van de door haar opdrachtgevers aan haar ter beschikking gestelde informatie, aantallen en omzetverwachtingen. Een en ander conform de in offerte en/of opdrachtbevestiging opgenomen toelichtingen. Niet uitdrukkelijk vermelde werkzaamheden, diensten en rapportages alsmede onvoorzien, onverwacht en/of structureel meerwerk kunnen op basis van specificatie worden doorberekend.

2.4 Verkoop- en/of leveringsovereenkomsten komen tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de opdrachtgever. Indien dit mondeling geschiedt, geldt de schriftelijke bevestiging door MLS, onverminderd andere middelen, als bewijs van de opdracht.

2.5 MLS behoudt zich het recht voor om elk jaar de prijsafspraken voor haar dienstverlening aan te passen. Opdrachtgever zal daarover minimaal 1 maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk worden geïnformeerd. Wijzigingen in kosten van materialen, vervoer en andere specifiek voor opdrachtgever in te kopen diensten kunnen, onder toezending van een schriftelijk bewijs van die verhoging, onmiddellijk worden doorbelast.

2.6 Onvoorziene afwijking ten aanzien van de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde aantallen en/of hoeveelheid werk kunnen door MLS worden doorbelast aan opdrachtgever.

3. Duur overeenkomst en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de andere partij indien:

  1. aan de andere partij surseance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;
  2. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van drie achtereenvolgende kalendermaanden, ofwel vaststaat dat de overmachtssituatie langer dan drie achtereenvolgende kalendermaanden zal bestaan. Dit recht tot ontbinding vervalt indien de overeenkomst waarvan de nakoming door de overmachtssituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
  3. De andere partij enige wezenlijke verplichting uit deze voorwaarden en/of overeenkomst niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen dertig dagen aan de verplichting te voldoen.

3.3 Alle bedragen die opdrachtgever aan MLS is verschuldigd  voorafgaand aan de ontbinding verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten die MLS heeft op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de Wet.

3.4 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde en zonder dat een recht op schadevergoeding ontstaat door één van beide partijen door middel van een aangetekend schrijven opgezegd worden met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij tussen partijen een andere opzegtermijn schriftelijk overeengekomen is.

3.5 Bij beëindiging van een overeenkomst blijven de bepalingen van deze algemene voorwaarden  onverkort van toepassing.

4. Wijze van aanlevering

4.1 De te verwerken en/of te bezorgen zaken dienen tijdig, franco, vrij van kosten en in goede staat te worden aangeleverd aan het adres van het magazijn (opslagruimte) van MLS of aan een door MLS opgegeven adres, vergezeld van een begeleidingsbon of vrachtbrief. MLS is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor geborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op de begeleidingsbon of vrachtbrief te zijn aangegeven.

4.2 Indien de te verwerken en/of te bezorgen zaken op de overeengekomen tijd en plaats bij MLS worden aangeleverd, gelden de door MLS opgegeven levertijden met dien verstande dat de door MLS opgegeven levertijden nimmer kunnen worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever dient zelf voor controle op tijdige aanlevering zorg te dragen.

5. Levering

5.1 Een overeenkomst tot levering bevat een opdrachtbevestiging waaraan eventueel een serviceniveau-overeenkomst (met afspraken tussen MLS en de opdrachtgever over prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen) wordt toegevoegd.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft MLS het recht om diensten door derden te laten uitvoeren.

5.3 De afgesproken doorlooptijden en serviceniveaus zijn steeds bij benadering en mede afhankelijk van aanleverwijze en -tijden van informatie, goederen, documenten, enz.

5.4 Tijdstip van aflevering van de te bewerken en/of te bezorgen zaken is steeds de datum waarop de zaken door MLS bij de distributeur ter verzending worden aangeleverd. Het betreft nimmer de datum van ontvangst door de geadresseerde.

5.5 Opdrachtgever en MLS dienen elkaar schriftelijk te informeren omtrent eventuele structurele oorzaken van vertraging in aan- of uitlevering. Aan overschrijding van de doorlooptijden of gebreken bij uitleveringen kan opdrachtgever geen recht op ontbinding respectievelijk schadevergoeding ontlenen.

5.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle verzendingen door MLS verzorgd en geschieden deze voor rekening en risico van opdrachtgever. Alle met de verzending en het transport van de goederen verbonden kosten zoals bijvoorbeeld porto, vracht- en verpakkingskosten, alsmede vrachtverzekering zijn eveneens voor rekening van de opdrachtgever. Verzending van de goederen geschiedt op de voor MLS gebruikelijke wijze en onder de verantwoordelijkheid en leveringsvoorwaarden van de vervoerder. Eventuele extra diensten en verzekeringen worden tegen meerprijs verzorgd.

5.7 De te leveren goederen worden op de voor MLS gebruikelijke wijze verpakt tenzij de opdrachtgever schriftelijk een opdracht tot afwijkende verpakking heeft verstrekt.

5.8 Indien het noodzakelijk is meer porto en vrachtkosten te betalen dan het tegen de prijzen en tarieven die vooraf werden aangenomen, is MLS bevoegd en gerechtigd hiertoe zonder tussenkomst van de opdrachtgever deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen (door te berekenen).

6. Betaling

6.1 Tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld, is de opdrachtgever verplicht het factuurbedrag volledig te voldoen binnen 21 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt door reclamering niet opgeschort terwijl opdrachtgever tevens niet van zijn betalingsverplichting wordt ontslagen.

6.2 De opdrachtgever is door overschrijding van de in het eerste lid van dit artikel genoemde betalingstermijn van rechtswege jegens MLS in verzuim en gebreke, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is.

6.3 In geval van betalingsachterstand na ommekomst van de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, is de opdrachtgever naast het gefactureerde bedrag van rechtswege een rente over dat bedrag verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

6.4 Voorts is de opdrachtgever aan MLS alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien en zodra MLS de vordering op de opdrachtgever uit handen geeft ter incasso.

6.5 Indien de opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt, is MLS gerechtigd verdere leveranties en diensten op te schorten of te staken.

6.6 Op alle goederen van opdrachtgever welke MLS onder zich heeft, heeft MLS het recht van retentie zolang de opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen jegens MLS heeft voldaan. Eigendomsvoorbehoud, aanspraken van en/of verpanding aan derden worden door MLS uitsluitend erkend, na voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover tussen MLS en opdrachtgever.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Specifiek voor opdrachtgever aangekochte materialen en/of goederen alsmede materialen en/of goederen die reeds door MLS voor opdrachtgever gebruikt zijn, worden niet door MLS teruggenomen.

7.2 MLS blijft eigenaar van alle door haar geleverde materialen of bewerkte goederen tot en met het moment van betaling.

7.3 Alle door MLS in het kader van deze overeenkomst vervaardigde software en overige accessoires zijn rechtmatig eigendom van MLS, ook na beëindiging van deze overeenkomst.

8. Zekerheden

8.1 Zowel voor als tijdens de uitvoering van overeenkomsten heeft MLS het recht van de opdrachtgever te eisen dat (aanvullende) zekerheid voor betaling wordt gesteld.

9. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 Elk recht van reclame vervalt indien geconstateerde gebreken niet binnen 7 werkdagen na uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan MLS zijn gemeld.

9.2 MLS is niet aansprakelijk voor beschadigingen, het verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de opdrachtgever die bij MLS of bij door MLS ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd. 

9.3 De opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij MLS zijn opgeslagen of bij door MLS ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

9.4 MLS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgschade of productschade die de opdrachtgever lijdt in verband met door of via MLS geleverde goederen of diensten. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot, indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de opdrachtgever aan MLS voorgeschreven zaken, materialen of software van derden. Evenmin aanvaardt MLS aansprakelijkheid voor enige schade waarvoor de opdrachtgever door derden aansprakelijk wordt gesteld. De opdrachtgever vrijwaart MLS van elke aanspraak van derden wegens schade in verband met door of via MLS aan de opdrachtgever geleverde goederen, materialen of diensten.

9.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MLS.

9.6 De totale aansprakelijkheid van MLS wegens schade zoals bij lid 9.5 is aangegeven, is beperkt tot vergoeding van de directe productschade.  

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is MLS gerechtigd elke order te annuleren of op te schorten. In geval van een annulering of opschorting als hiervoor bedoeld kan de opdrachtgever geen recht doen gelden op enige schadevergoeding. Indien de overmacht naar oordeel van MLS van tijdelijke aard is, heeft MLS het recht haar prestaties op te schorten totdat de overmacht situatie is opgeheven. De opdrachtgever is niet gerechtigd in een dergelijk geval de overeenkomst te laten ontbinden. Indien MLS van mening is dat de overmacht situatie van blijvende aard is, zal MLS zulks schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen en zal de overeenkomst door die schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn.

10.2 Onder overmacht is onder andere – doch niet alleen – te verstaan: brand, gebrek aan werkkrachten, werkstaking, uitsluiting, het hacken van een server, externe aanvallen op het IT-netwerk of de hostingomgeving, het onbereikbaar zijn van een server, het niet meer verkrijgbaar zijn en/of stagnatie in de aanvoer en/of belemmering in het vervoer van goederen en andere belemmeringen (zowel van buiten als binnen het bedrijf optredend), oorlog, mobilisatie, epidemieën, natuurrampen, in- of uitvoerverboden, energiegebrek en oproer.

10.3 Ingeval van overmacht kan MLS zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden of opschorten, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

10.4 Indien MLS ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MLS gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren.

11. Opschorting van werkzaamheden

11.1 In navolgende gevallen heeft MLS het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, als ontbonden te beschouwen ongeacht MLS’ verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting: indien opdrachtgever haar contractuele verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt. Indien het faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd dan wel opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind of curatele is gesteld of failliet is verklaard. Zie ook artikel 3.2.

11.2 MLS heeft het recht de opschorting van haar werkzaamheden en het blokkeren van de afgifte van goederen, gelden en de producten van haar werk eerst ongedaan te maken nadat opdrachtgever aan al haar financiële en contractuele verplichtingen heeft voldaan.

12. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen MLS en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden, worden in eerste aanleg berecht door hetzij de arrondissementsrechtbank Noord-Holland hetzij, indien het geschil onder bevoegdheid van de kantonrechter valt, door de kantonrechter in Zaandam. 

Deze Algemene voorwaarden voor de diensten van Mailorder Logistic Services B.V.  zijn te vinden op www.mlsonline.nl

Mailorder Logistic Services BV 
Daalderweg 22B
1507 DT Zaandam
info@mlsonline.nl
075-8200276
KvK-nummer: 56172370
BTW-nummer: NL852004527B01